Luận Văn Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

LUẬN VĂN Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An

 1. #1
  Chuyên mục: HÀNH CHÍNH Mã số tài liệu: 65350
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: lethuy84 Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (307.0 KB, 29 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An

  Giới thiệu chung


  1. Lý do chọn đề tài

  Chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ đó.
  Đất nước ta chuyển từ nền cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, hiện nay đang ở thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bước đi lên CNXH. Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng.
  Nhưng trong thực tế hiện nay, công tác xây dựng Đảng và nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều khó khăn. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, phần “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” đã đánh giá trong công tác xây dựng Đảng đang nổi lên một số vấn đề trong đó có nêu:
  Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi bật lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương còn lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập. Công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn yếu.
  Để khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, theo định hướng XHCN, Đại hội IX cũng chỉ ra là: “Trong những năm tới, toàn Đảng phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.
  Một trong các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến cơ bản trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.
  Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, quy định cụ thể về bảo lưu ý kiến, bảo đảm cho những người có ý kiến bảo lưu được phát biểu đầy đủ trong tổ chức Đảng và một số cơ quan lý luận thích hợp.
  Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tôn trọng, tập hợp xem xét để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các cấp ủy viên và đảng viên trước khi quyết định Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, khi cần phải kiểm tra, khảo sát, làm thí điểm rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo kết luận, đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền báo cáo lên cấp trên.
  Để thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, Đại hội IX cũng đã chỉ ra việc phải làm đó là: Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Tất cả các Đảng bộ, chi bộ đều phải phấn đấu thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên phải tập trung chỉ đạo và củng cố các Đảng bộ, chi bộ yếu kém, kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; giữ mối liên hệ với quần chúng ở nơi công tác, với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.
  Từ những nhận định đúng đắn nêu trên của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đối chiếu với thực tế hoạt động của các Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng, đặc biệt là việc sinh hoạt của các chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Bản em nhận thấy nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, làm rõ và bổ sung về nội dung sinh hoạt của chi bộ. Qua học tập nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước được học tại lớp K49 Học viện TTN Việt Nam. Em lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An” với mong muốn được sử dụng các kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề nêu trên.

  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN2
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
  PHẦN MỞ ĐẦU 6
  1. Lý do chọn đề tài 6
  2. Mục đích nghiên cứu. 8
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 8
  4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 9
  5. Phạm vi nghiên cứu. 9
  6. Phương pháp nghiên cứu. 9
  7. Kết cấu tiểu luận. 9

  PHẦN NỘI DUNG 10
  CHƯƠNG 1. 10
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN XÃ NẬM CÀN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 10

  1.1. Cơ sở lý luận. 10
  1.1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 10
  1.1.2. Vị trí, vai trò của chi bộ. 11
  1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. 12
  1.1.4. Tác dụng của sinh hoạt chi bộ. 13
  1.2. Cơ sở thực tiễn. 14
  1.2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hiện nay. 14
  1.2.2. Tình hình sinh hoạt chi bộ hiện nay. 17

  CHƯƠNG 2. 18
  THỰC TRẠNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN XÃ NẬM CÀN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 18

  2.1. Đặc điểm chung của bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An 18
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 18
  2.1.2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội bản Liên Sơn. 19
  2.2. Thực trạng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An 20
  2.2.1. Giới thiệu về tình hình chi bộ. 20
  2.2.2. Thực trạng hoạt động của chi bộ. 21
  2.2.2.1. Những mặt mạnh. 21
  2.2.2.2. Những yếu kém 25
  2.2.2.3. Nguyên nhân. 26
  2.2.3. Những vấn đề thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm của sinh hoạt chi bộ 27

  CHƯƠNG 3. 29
  NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN XÃ NẬM CÀN 29
  HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 29

  3.1. Phương hướng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn từ nay đến năm 2015. 29
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn 31

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36
  1. Kết luận. 36
  2. Kiến nghị 37
  DANH MỤC THAM KHẢO 38


  Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  T
  thanhphocaolanh Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  25-01-13
  Bài viết
  12
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe


 4. #3
  5
  500tuan Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  20-03-13
  Bài viết
  1
  Tài liệu hay, hỗ trợ nhiệt tình.


 5. #4
  N
  nguyenductho Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-04-13
  Bài viết
  2
  Thanks, tài liệu rất hay.


 6. #5
  D
  duongvn88 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  21-03-13
  Bài viết
  266
  khả năng trình bày vẫn chưa được đẹp, nhưng luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.


 7. #6
  0
  0702 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  15-04-13
  Bài viết
  5
  Hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 8. #7
  T
  trinhlun.nt Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  24-04-13
  Bài viết
  2 9. #8
  2
  2161968 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  29-05-13
  Bài viết
  3
  Tài liệu này tham khảo được.


 10. #9
  T
  tyhodo Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  30-05-13
  Bài viết
  1
  Chuẩn vodka men rồi.

 11. #10
  T
  trankhoa Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  08-07-13
  Bài viết
  1
  cảm ơn bác chủ thread nhé! tài liệu rất bổ ích!


Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)