Luận văn thạc sĩ - Sự kết hợp các mặt đối lập trong tiến trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Kết quả 1 đến 5 của 5

THẠC SĨ Sự kết hợp các mặt đối lập trong tiến trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 1. #1
  Chuyên mục: KHOA HỌC XÃ HỘI Mã số tài liệu: 54773
  Thể loại: Luận văn thạc sĩ - Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 30,000 đ Người bán: ThongDanh Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (113.0 KB, 19 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Sự kết hợp các mặt đối lập trong tiến trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Trong phép biện chứng duy vật, quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (còn gọi là quy luật mâu thuẫn) có vị trí là hạt nhân, là nội dung quan trọng nhất, vì nó nói lên nguồn gốc và động lực của mọi sự vận động, phát triển. Nắm vững nội dung quy luật mâu thuẫn, đặc biệt là nắm vững các nguyên tắc biện chứng của việc giải quyết mâu thuẫn là cơ sở quan trọng nhất cho chúng ta xây dựng các phương pháp thực tiễn đúng đắn và hiệu quả.
  Cuộc sống tiến lên thông qua những mâu thuẫn và những mâu thuẫn của bản thân cuộc sống thì phong phú hơn rất nhiều so với cái mà trí tuệ con người cảm thấy. Trong công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện nước ta hiện nay, những mâu thuẫn hiện thực lại càng trở nên đa dạng và phong phú. Có những mâu thuẫn tất yếu của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, có những mâu thuẫn trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, có những mâu thuẫn của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có những mâu thuẫn do sự biến đổi phức tạp, nhanh chóng của thời đại, của quan hệ quốc tế, của khu vực Sự vận động tiến lên của đất nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói chung, trong lĩnh vực kinh tế nói riêng diễn ra với tốc độ như thế nào là tuỳ thuộc vào khả năng chúng ta phát hiện và giải quyết một cách kịp thời tất cả những mâu thuẫn đó.

  Bấy lâu nay, khi đề cập đến mâu thuẫn xã hội và phương pháp giải quyết mâu thuẫn xã hội người ta hay nhấn mạnh đấu tranh giữa các mặt đối lập mà thường ít bàn về sự thống nhất của chúng. Điều đó cũng từng dẫn đến sự ngộ nhận rằng, trong quan hệ giữa các mặt đối lập chỉ có đấu tranh mà ít hoặc thiếu sự thống nhất, hoặc dẫn đến việc giải quyết mâu thuẫn biện chứng trong thực tiễn có lúc duy ý chí, chủ quan và hậu quả là mâu thuẫn không được giải quyết trên thực tế, đã gây ra tình trạng trì trệ và khủng hoảng nghiêm trọng cho nền kinh tế. Khi xem xét yếu tố thống nhất các mặt đối lập đòi hỏi chủ thể - con người cần phải biết khai thác những điểm chung, tương đồng giữa các mặt để từ đó vận dụng thực hiện việc kết hợp các mặt đối lập một cách biện chứng nhằm thúc đẩy sự phát triển. Có thể nói, vận dụng sự kết hợp các mặt đối lập là một trong những cách thức tự giác để chủ thể thúc đẩy tiến trình giải quyết mâu thuẫn khách quan. Trong hiện thực xã hội, ở các mâu thuẫn, bên cạnh sự trái ngược nhau về tính chất hay xu hướng, giữa các mặt đối lập còn có những nét tương đồng, phù hợp nhau, cân nhau, thuộc về cùng một bản chất. Đó chính là cơ sở khách quan của lý luận và phương pháp kết hợp các mặt đối lập trong thực tiễn của chủ thể nhằm giải quyết một cách có hiệu quả các mâu thuẫn xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Dĩ nhiên, không thể tiến hành kết hợp các mặt đối lập một cách tùy tiện, vô nguyên tắc mà phải căn cứ vào tính chất, xu hướng khách quan của chúng, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và mục tiêu thực tiễn của chủ thể. Sự kết hợp đó phải luôn tuân theo nguyên tắc tôn trọng tính khách quan của mâu thuẫn, sự kết hợp nhằm để đưa cuộc đấu tranh của các mặt đối lập tới một hình thức khác, tạo điều kiện cho mâu thuẫn được giải quyết tốt hơn, có lợi cho chủ thể. Tránh nhận thức sai lầm coi đây là hành động hoà tan hai mặt đối lập, là thủ tiêu đấu tranh, thủ tiêu mâu thuẫn chứ không phải là giải quyết mâu thuẫn.

  Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng ở nước ta hiện nay, tồn tại nhiều mâu thuẫn với tính chất, mức độ phức tạp khác nhau, đang diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Việc tìm ra mâu thuẫn và phương thức giải quyết chúng phù hợp với từng giai đoạn cụ thể đang là vấn đề cấp bách. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng phương pháp kết hợp các mặt đối lập vào giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong cơ chế thị trường đang vận hành hiện nay và mang lại nhiều tiến bộ đáng kể trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp xây dựng và vận hành một cơ chế kinh tế ngày càng hợp lý, đồng bộ. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng việc kết hợp các mặt đối lập trong nền kinh tế nước ta hiện nay, cũng tiềm ẩn những nguy cơ không thể xem thường, thận trọng quá mức, thiếu tỉnh táo sẽ bỏ lỡ thời cơ nhưng thiếu chủ động, kết hợp một cách vô nguyên tắc cũng sẽ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.
  Với nhận thức ban đầu như trên, chúng tôi chọn vấn đề Sự kết hợp các mặt đối lập trong tiến trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, làm đề tài luận văn của mình.

  2. Tình hình nghiên cứu và tính mới của đề tài
  Đã có rất nhiều công trình tiếp cận và nghiên cứu trên nhiều phương diện, khía cạnh và ở nhiều mức độ khác nhau về quy luật mâu thuẫn nói chung và sự kết hợp các mặt đối lập trong việc giải quyết mâu thuẫn xã hội nói riêng.
  Trong cuốn sách Về mâu thuẫn cơ bản, mâu thuẫn chủ yếu và cách giải quyết trên con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của tác giả Phạm Ngọc Quang, đã làm sáng tỏ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của mâu thuẫn đối với sự phát triển nói chung và sự phát triển của xã hội nói riêng, từ đó đề xuất hình thức và một số giải pháp giải quyết các mâu thuẫn cơ bản ở Việt Nam phù hợp với xu thế của thời đại và thực tế phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
  Trong sách Thử vận dụng lí luận về mâu thuẫn vào thời kỳ quá độ ở nước ta, tác giả Phạm Ngọc Quang đã trình bày mâu thuẫn xã hội với tư cách là một phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật, xác định mâu thuẫn cơ bản và phân tích về mặt phương pháp luận các mâu thuẫn kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất những biện pháp tổ chức giải quyết những mâu thuẫn đó trên thực tế.
  Trong cuốn sách Một số vấn đề kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (Vũ Hồng Tiến chủ biên), tập thể tác giả đã tập trung làm rõ những quan điểm đó là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở đa dạng hóa hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển dân số, môi trường, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.
  Với cuốn sách Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của tác giả Nguyễn Cúc, đã đề cập đến những vấn đề mới trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở nước ta như xu hướng phát triển, các nhân tố định hướng, các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy tiềm năng con người.

  Bên cạnh những công trình chủ yếu trên, vấn đề mâu thuẫn cũng được bàn nhiều trong các luận án, luận văn như Về phương pháp kết hợp các mặt đối lập để giải quyết mâu thuẫn xã hội trong thời kỳ quá độ (2008) của Trần Nguyên Kí, Lí luận mâu thuẫn và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 (2008) của Trần Thị Hiền, Vấn đề giải quyết mâu thuẫn trong cách mạng Miền Nam giai đoạn 1954 - 1975 (2008) của Nguyễn Thị Kim Oanh, Tư duy biện chứng mác xít với tiến trình đổi mới nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (2006) của Nguyễn Công An, Quy luật mâu thuẫn và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa (2006) của Nguyễn Hồng Thanh v.v .
  Ngoài các công trình đã bàn luận trên một cách tương đối có hệ thống, vấn đề giải quyết mâu thuẫn, nhất là vấn đề kết hợp các mặt đối lập cũng được bàn luận trong nhiều bài viết đăng trên tạp chí Triết học như bài "Lí luận của Lênin về sự kết hợp các mặt đối lập và cách mạng Việt Nam hiện nay" (số 3, 1987) của Phạm Ngọc Quang, bài "Mấy suy nghĩ về vấn đề giải quyết mâu thuẫn" (số 2, 1996) của Nguyễn Tấn Hùng, bài "Kết hợp các mặt đối lập trong giải quyết mâu thuẫn xã hội" (số1, 2004) của Trần Thành v.v .
  Những công trình, bài viết trên xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và lý luận, đã đề cập những khía cạnh nhất định liên quan đến đề tài. Trên cơ sở kế thừa thành quả của những người đi trước, luận văn góp một phần vào nghiên cứu khoa học đồng thời phục vụ cho công tác của bản thân tác giả sau này.

  3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài
  Mục đích của đề tài:
  Làm rõ sự vận dụng lý luận về sự kết hợp các mặt đối lập trong thực tiễn xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
  Nhiệm vụ của đề tài:
  - Phân tích lý luận về sự kết hợp các mặt đối lập và lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  - Phân tích sự vận dụng lý luận về sự kết hợp các mặt đối lập trong thực tiễn xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  - Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận là các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trọng tâm là nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng về phương pháp kết hợp các mặt đối lập trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
  - Phương pháp nghiên cứu của đề tài là kết hợp các nguyên tắc nhận thức biện chứng với việc sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá và khái quát hoá, phương pháp lôgíc và lịch sử

  5. Đóng góp của luận văn
  - Luận văn làm rõ thêm nội dung của lý luận mácxít về phương pháp kết hợp các mặt đối lập trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, đồng thời làm rõ cơ sở lý luận của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
  - Góp phần làm rõ sự vận dụng lý luận mácxít về phương pháp kết hợp các mặt đối lập trong quá trình giải quyết những mâu thuẫn kinh tế thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  - Nâng cao nhân thức cho bản thân và có thể cung cấp một tài liệu tham khảo có giá trị cho học sinh, sinh viên khi học tập nghiên cứu học phần triết học Mác - Lênin.

  6. Kết cầu của đề tài
  Ngoài Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn có 2 chương (4 tiết).

  Hy vọng tài liệu Sự kết hợp các mặt đối lập trong tiến trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  Y
  yeusuviet Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  01-02-13
  Bài viết
  42
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


 4. #3
  T
  thaogausg Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  05-03-13
  Bài viết
  1
  Chúc chủ thớt sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!


 5. #4
  M
  moctamgiao Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  24-01-13
  Bài viết
  28
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


 6. #5
  Q
  Quyên Phạm Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  26-04-13
  Bài viết
  20
  May quá có bài nộp rồi :))


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)