Luận văn thạc sĩ - Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12

THẠC SĨ Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh

 1. #1
  Chuyên mục: KHOA HỌC XÃ HỘI Mã số tài liệu: 6820
  Thể loại: Luận văn thạc sĩ - Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 30,000 đ Người bán: Tiên Tửu Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (921.6 KB, 105 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh

  CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH

  LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

  1. Lý do chọn đề tài
  1.1. Phát triển Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong
  những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm
  của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực
  lượng nòng cốt có vai trò quan trọng.
  Hoạt động trung tâm của nhà trường là dạy học và giáo dục. Thầy giáo,
  cô giáo là lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình của cấp học nhằm phát
  triển toàn diện cho học sinh. Chất lượng giáo dục của nhà trường trực tiếp do
  đội ngũ giáo viên quyết định, do đó phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu vừa là
  động lực phát triển nhà trường.
  Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng
  cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá,
  đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng
  cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo.
  Thông qua việc quản lý phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp
  giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng những đòi hỏi ngày càng
  cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Vì vậy việc bồi dưỡng giáo viên các trường THCS là nhiệm vụ cấp thiết
  trong huy động nguồn lực phát triển của nhà trường.
  1.2. Trong những năm qua, thành phố Hạ Long đã chú ý đến việc bồi
  dưỡng về nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đội
  ngũ giáo viên của địa phương.
  Tuy nhiên, việc đổi mới phương pháp cũng còn nhiều bất cập, chưa có
  sự đồng nhất và giải pháp cụ thể. Nhận thức của một số giáo viên còn hạn
  chế, số giáo viên cao tuổi ngại đổi mới. Đội ngũ giáo viên chưa hợp lý về cơ
  cấu: có bộ môn thừa quá nhiều, có bộ môn quá thiếu. Chất lượng dạy học và
  giáo dục của đội ngũ giáo viên nhìn chung chưa đáp ứng với nhu cầu phát
  triển ngày càng cao của xã hội. Có thể nói việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở
  trường THCS nói riêng và trường phổ thông nói chung đã trở thành một
  nhiệm vụ cấp thiết trong huy động nguồn lực phát triển của nhà trường.
  Hiện nay ở Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung chưa có những
  công trình nghiên cứu về vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Vì vậy, chúng
  tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: " Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng
  đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THCS ở thành phố Hạ Long,
  tỉnh Quảng Ninh
  " với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
  nói chung.

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài 9
  2. Mục đích nghiên cứu .10
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 10
  4. Giả thuyết khoa học 11
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu .11
  6. Phạm vi nghiên cứu . 4
  7. Phương pháp nghiên cứu 4
  8. Cấu trúc của luận văn . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRưỞNG
  ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BỒI DưỠNG CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRưỜNG TRUNG
  HỌC CƠ SỞ 5
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 5
  1.2. Các khái niệm cơ bản .15
  1.2.1. Khái niệm "quản lý" 15
  1.2.2. Quản lý giáo dục 16
  1.2.3. Quản lý nhà trường 19
  1.2.4. Bồi dưỡng .23
  1.3. Một số vấn đề lí luận về bồi dưỡng giáo viên và quản lý công tác bồi
  dưỡng giáo viên 25
  1.3.1. Vai trò công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên THCS 25
  1.3.2. Nội dung, phương pháp và hình thức bồi dưỡng cho giáo viên THCS .21
  1.3.3. Nội dung quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên 31
  1.4. Đổi mới giáo dục phổ thông và các yêu cầu đặt ra về công tác quản lý
  bồi dưỡng cho giáo viên THCS 34
  1.4.1. Đổi mới giáo dục phổ thông .34
  1.4.2. Yêu cầu đổi mới công tác quản lý bồi dưỡng giáo viên ở trường
  THPT hiện nay 40
  1.5. Tiểu kết chương 1 .42
  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DưỠNG
  GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRưỞNG TRưỜNG THCS THÀNH PHỐ HẠ LONG -
  TỈNH QUẢNG NINH .43
  2.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của thành phố
  Hạ Long .43
  2.1.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 43
  2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục 44
  2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên các trường THCS thành phố Hạ Long 47
  2.2.1. Số lượng trình độ cơ cấu đội ngũ giáo viên THCS thành phố Hạ Long .47
  2.2.2. Chất lượng đội ngũ giáo viên THCS 48
  2.3. Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường THCS
  thành phố Hạ Long 48
  2.3.1. Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên .49
  2.3.2. Phương pháp bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên 49
  2.3.3. Hình thức bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên .42
  2.4. Kết quả điều tra thực trạng về nhận thức đối với các nội dung bồi
  dưỡng của hiệu trưởng cho giáo viên .43
  2.5. Kết quả điều tra về sự đánh giá của cán bộ, giáo viên đối với các
  phương pháp bồi dưỡng của người hiệu trưởng . 49
  2.6. Kết quả điều tra về sự đánh giá của cán bộ, giáo viên đối với các hình
  thức bồi dưỡng của người hiệu trưởng .54
  2.7. Thực trạng các điều kiện phục vụ bồi dưỡng 60
  2.8. Đánh giá chung về thực trạng bồi dưỡng và công tác quản lý bồi dưỡng
  đội ngũ giáo viên THCS của các trường thuộc thành phố Hạ Long 62
  2.9. Tiểu kết chương 2 66
  Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DưỠNG
  GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRưỜNG TRưỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ
  HẠ LONG .76
  3.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất biện pháp 76
  3.1.1. Định hướng về quản lý công tác bồi dưỡng cho giáo viên của hiệu
  trưởng các trường THCS thành phố Hạ Long 76
  3.1.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 77
  3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu
  trưởng trường THCS Thành phố Hạ Long .71
  3.2.1. Biện pháp 1: Gắn kết chặt chẽ công tác bồi dưỡng giáo viên với
  quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên của trường THCS 72
  3.2.2. Biện pháp 2: Động viên khích lệ việc học tập bồi dưỡng nâng cao
  trình độ của đội ngũ giáo viên 74
  3.2.3. Biện pháp 3: Sử dụng các phương pháp quản lý để quản lý công
  tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chương trình phù hợp .75
  3.2.4. Biện pháp 4: Xác định đúng nội dung cần bồi dưỡng .78
  3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới hình thức bồi dưỡng gắn với đổi mới chương
  trình THPT .81
  3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo
  viên. .82
  3.2.7. Biện pháp 7: Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo
  viên .84
  3.3. Khảo nghiệm tính khả thi và sự cần thiết của các biện pháp quản lý đã
  được đề xuất .86
  3.3.1. Các bước trưng cầu ý kiến .86
  3.3.2. Kết quả trưng cầu ý kiến 88
  3.4. Tiểu kết chương 3 . .90
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91

  Hy vọng tài liệu Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố hạ long - tỉnh quảng ninh sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  T
  taphucloi Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  04-03-13
  Bài viết
  6
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


 4. #3
  L
  lamnpx1975 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  21-03-13
  Bài viết
  18
  chuẩn, tks


 5. #4
  D
  duockieu10 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  26-03-13
  Bài viết
  5
  Chúc chủ thớt sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!


 6. #5
  L
  lethao68 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-04-13
  Bài viết
  70
  May quá có bài nộp rồi :))


 7. #6
  N
  ngoduchung Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  29-06-13
  Bài viết
  32
  Chuẩn vodka men rồi.

 8. #7
  D
  ducthinhxinmoi Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  09-10-12
  Bài viết
  13
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj


 9. #8
  T
  trangduong1990 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  17-07-13
  Bài viết
  78
  cảm ơn bác chủ thread nhé! tài liệu rất bổ ích!


 10. #9
  N
  nvtan Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  01-08-13
  Bài viết
  4
  Thanks, tài liệu rất hay.


 11. #10
  M
  mehoa123 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  04-08-13
  Bài viết
  4
  Thanks, tài liệu rất hay.


Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)