Luận văn thạc sĩ - Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học viên tại trung tâm hướng nghiệp và gdtx tỉnh quảng ninh

Kết quả 1 đến 2 của 2

THẠC SĨ Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học viên tại trung tâm hướng nghiệp và gdtx tỉnh quảng ninh

 1. #1
  Chuyên mục: KHOA HỌC XÃ HỘI Mã số tài liệu: 9122
  Thể loại: Luận văn thạc sĩ - Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 30,000 đ Người bán: Tiên Tửu Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (2.00 MB, 34 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học viên tại trung tâm hướng nghiệp và gdtx tỉnh quảng ninh

  1. Lí do chọn đề tài
  Với xu thế toàn cầu hoá, sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, sự
  xuất hiện của nền kinh tế trí thức, xã hội thông tin, hình thành nền văn minh trí tuệ và
  tiến tới xây dựng một “ xã hội học tập”đã tạo ra những cơ hội lớn cần nắm bắt để đất
  nước ta sớm thực hiện CNH, HĐH, tuy nhiên bên cạnh đó là những thách thức cần
  phải vượt qua. Đại hội Đảng lần thứ X đã nhận định “ Nước ta đang đứng trước nhiều
  thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi
  thường bất cứ thách thức nào. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước
  trong khu vực và trên toàn thế giới vẫn tồn tại” . Do đó , cần “ Tranh thủ cơ hội thuận
  lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình
  CNH, HĐH của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế
  tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH , HĐH . Phát triển mạnh các
  ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp việc sử dụng
  nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại” .
  Như vậy, để đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước , Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi
  trọng nhân tố tri thức của con người. Coi phát triển con người vừa là động lực , vừa là
  mục tiêu của sự phát triển KT – XH. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới đất nước , Đảng
  ta đã khẳng định Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của nhà
  nước và của toàn dân. Với mục tiêu giáo dục và đào tạo con người Việt Nam phát triển
  toàn diện có đạo đức, có tri thức, sức khoẻ thẩm mỹ nghề nghiệp .Để đạt được mục
  tiêu của GD&ĐT cần thực hiện đồng thời hai con đường , đó là giáo dục chính
  quy(GDCQ) và giáo dục thường xuyên(GDTX).
  Hiện nay, Giáo dục thường xuyên là xu thế phát triển tất yếu trên thế giới, có vị
  trí chiến lược và vai trò quan trọng không thể thiếu được trong hệ thống giáo dục quốc
  dân của các quốc gia.
  ở Việt Nam, Giáo dục thường xuyên là một bộ phận quan trọng bên cạnh Giáo dục
  chính quy trong hệ thống Giáo dục quốc dân. Giáo dục thường xuyên đã góp phần
  quan trọng trong việc nâng cao dân trí cho người dân, đào tạo nguồn nhân lực cho xã
  hội, đáp ưng nhu cầu học tập cho mọi người. Ngoài ra, Giáo dục thường xuyên còn có
  một vai trò đặc biệt quan trọng , đó là góp phần xây dựng một xã hội học tập tạo cơ
  hội điều kiện thuận lợi cho mọi lứa tuổi, mọi trình độ học tập thường xuyên, học tập
  liên tục và học tập suốt đời.
  Quảng ninh là một tỉnh biên giới, trong năm gần đây đã có những bước đi lên
  vững chắc, toàn diện. Đặc biệt, Giáo dục thường xuyên Quảng Ninh nói chung và
  Trung tâm Hướng nghiệp & GDTX tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã góp phần quan trọng
  trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài tạo đà cho sự phát
  triển KT –XH của tỉnh nhà. Cụ thể Trung tâm HN &GDTX đã góp phần tích cực trong
  việc tổ chức dạy học đề nâng cao trình độ học vấn cho người dân trên địa bàn không
  có điều kiện học tập ở cơ sở Giáo dục chính quy, chuẩn hoá trình độ cho cán bộ làm
  việc ở các cơ quan xí nghiệp, lực lương vũ trang, góp phần đẩy nhanh tiến độ phổ cập
  bậc trung học trên địa bàn.
  Mặc dù đã có nhiều cố gắng song do lịch sử để lại, đặc biệt từ năm 2001
  Trung tâm được tỉnh giao thêm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên cho nên chất lượng
  dạy và học tại Trung tâm vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế , bất cập, đó là: Chưa đa dạng
  hoá các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học; CSVC- TBDH , điều
  kiện học tập chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới chương trình GDTX hiện nay; Giáo viên
  chậm đổi mới phương pháp dạy học, ý thức học tập của học viên chưa cao đặc biệt là
  tính tự giác trong học tập. Công tác quản lý việc thực hiện nề nếp dạy học của giáo
  viên, học tập của học viên chưa có chiều sâu, đôi khi còn lỏng lẻo. Do đó chất lượng
  đào tạo của Trung tâm chưa đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất
  lượng cao cho tỉnh nhà. Vì vậy , việc tìm kiếm, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt
  động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung tâm HN&GDTX tỉnh
  Quảng Ninh là một thực tế cần được giải quyết
  Từ những lý do nêu trên chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài : “ Biện pháp
  quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học viên tại
  Trung tâm Hướng nghiệp & GDTX tỉnh Quảng Ninh
  ”.

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  1.Lí do chọn đề tài
  2.Mục đích nghiên cứu
  3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1 Khách thể
  3.2 Đối tượng
  4.Giả thiết khoa học
  5.Nhiệm vụ nghiên cứu
  6.Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  7.Các phương pháp nghiên cứu
  8.Cấu trúc luận văn
  CHưƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY
  HỌCTẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THưỜNG XUYÊN
  1.1.Vài nét lịch sử về nghiên cứu vấn đề
  1.2 .Dạy học và quản lý dạy học
  1.2.1.Day học
  1.2.2.Quản lý dạy học
  1.3.Quản lý dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên
  1.3.1.Trung tâm giáo dục thường xuyên
  1.3.2.Quản lý dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên
  1.4.Quản lý dạy học ở Trung tâm GDTX theo hướng phát huy
  tính tíchcực học tập của học viên.
  1.4.1.Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên
  1.4.2.Quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích
  cực của học viên ở Trung tâm GDTX
  Tiểu kết chương 1
  CHưƠNG 2
  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCTẠI
  TRUNG TÂM HN &GDTX TỈNH QUẢNG NINH
  2.1.Vài nét về trung tâm hướng nghiệp và GDTX tỉnh Quảng
  Ninh.
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm
  2.1.3. Đối tượng và quy mô đào tạo
  2.2.Thực trạng hoạt động dạy học ở Trung tâm HN &GDTX
  tỉnh Quảng Ninh
  2.2.1. Thực trạng dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của
  người học
  2.2.2 Thực trạng học tập của học viên trong Trung tâm
  2.2.3. Thực trạng các điều kiện phục vụ dạy học
  2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại Trung tâm HN
  &GDTX tỉnh Quảng Ninh
  2.3.1. Thực trạng các nội dung quản lý hoạt động dạy học theo
  hướng phát huy tính tích cực của người học được thực hiện tại
  Trung tâm HN & GDTX tỉnh Quảng Ninh
  2.3.2 Thực trạng các biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp
  dạy học theo hướng phát huy tích cực của người học tại Trung tâm
  2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên
  2.3.4. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học viên
  2.3.5. Thực trạng quản lý các điều kiện phục vụ dạy học
  2.4. Đánh giá chung về dạy học và quản lý dạy học tại Trung
  tâm HN &GDTX tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát huy tính
  tích cực của học viên
  2.4.1. Mặt mạnh, mặt yếu
  2.4.2. Cơ hội và thách thức
  Tiểu kết chương 2
  CHưƠNG 3
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY
  HỌCTHEO HưỚNG TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC VIÊN TẠI
  TRUNG TÂM HN &GDTX TỈNH QUẢNG NINH
  3.1. Định hướng và nguyên tác đề xuất các biện pháp
  3.1.1. Định hướng phát triển Trung tâm HN và GDTX tỉnh
  Quảng Ninh.
  3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
  3.2. Các biện pháp quản lý cụ thể
  3.2.1 Quán triệt cho cán bộ , giáo viên của trung tâm về yêu cầu
  và nội dung đổi mới PPDH
  3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng phương pháp dạy học theo hướng
  phát huy tính tích cực của người học cho đội ngũ giáo viên của
  trung tâm
  3.2.3 Đưa yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học vào nội dung
  đánh giá giáo viên
  3.2.4 Xác định mục đích, xây dựng động cơ và thái độ học tập
  cho học viên
  3.2.5 Tổ chức bồi dưỡng và rèn luyện một số kỹ năng tự học cơ
  bản , tạo điều kiện để học viên biết học tập tích cực , chủ động
  3.2.6 . Chuẩn hoá các điều kiện phục vụ hoạt động dạy học
  3.2.7. Tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy
  học hiện có
  3.2.8. Cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập của
  học viên
  3.2.9. Mối quan hệ giữa các biện pháp
  3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi các biện pháp
  3.3.1 Mục đích yêu cầu của khảo nghiệm
  3.3.2 Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các
  biện pháp
  Tiểu kết chương 3
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1.Kết luận
  2.Kiến nghị
  2.1.Đối với Bộ giáo dục và Đào tạo
  2.2.Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở GD&ĐT Quảng Ninh
  2.3.Đối với Giám đốc trung tâm HN &GDTX tỉnh Quảng Ninh
  Danh mục các tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học viên tại trung tâm hướng nghiệp và gdtx tỉnh quảng ninh sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  D
  docdnag Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  27-05-13
  Bài viết
  5
  Chúc chủ thớt sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)