Luận Văn Vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc

Kết quả 1 đến 6 của 6

LUẬN VĂN Vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc

 1. #1
  Chuyên mục: LỊCH SỬ Mã số tài liệu: 25477
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Spamkeng Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (266.0 KB, 41 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lí do chọn đề tài 1
  2. Lịch sử vấn đề 2
  3. Mục đích nghiên cứu 2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  5. Phương Pháp nghiên cứu 3
  6. Đóng góp của đề tài 3
  7. Cấu trúc của đề tài 3
  PHẦN NỘI DUNG
  Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ NỀN VĂN MINH TRUNG QUỐC 4
  1.1. Giới thuyết thuật ngữ. 4
  1.1.1. Khái niệm về văn hóa và văn minh 4
  1.1.2. Khái niệm về vai trò và ý nghĩa 5
  1.2. Vài nét về lịch sử và những thành tựu của nền văn minh
  Trung Quốc 5
  1.2.1. Về lịch sử 5
  1.2.2 Những thành tựu của nền văn minh Trung Quốc 9
  Chương 2: VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA NHỮNG PHÁT MINH LỚN
  VỀ KỸ THUẬT CỦA NẾN VĂN MINH TRUNG QUỐC 18
  2.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến những thành tựu về khoa học kỹ thuật
  của văn minh Trung Quốc. 18
  2.1.1. Yếu tồ về điều kiện tự nhiên 18
  2.1.2. Yếu tố về kinh tế, xã hội 19
  2.2 Những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc. 22
  2.2.1 Giấy 22
  2.2.2 In 24
  2.2.3 La bàn 25
  2.2.4 Thuốc súng 26

  2.3 Vai trò của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh
  Trung Quốc 27
  2.3.1 Vai trò đối với đất nước Trung Quốc 27
  2.3.2 Vai trò đối với Thế giới 29
  2.4 Ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh
  Trung Quốc 31
  2.4.1 Ý nghĩa đối với đất nước Trung Quốc 31
  2.4.2 Ý nghĩa đối với Thế giới 32
  PHẦN KẾT LUẬN 34
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài

  Ngày nay phần đông các nhà khoa học công nhận một thực tế rằng tất cả các nền văn minh đều hình thành, phát triển và suy tàn. Nhưng văn minh nhân loại là phát triển không ngừng bởi vì nó kế thừa những di sản của các nền minh suy tàn trước đó để lại như một quy luật bất biến của lịch sử nhân loại. Qua đó, ta nhận thức được rằng, các nền văn minh dù lớn hay nhỏ thì cũng là thành quả sáng tạo của con người. Sự hình thành và phát triển của các nền văn minh với những thành tựu của nó đã khẳng định được vai trò to lớn của con người, của quần chúng lao động chứ không phải do tự nhiên mà có. Những thành tựu văn minh là kết quả chung của loài người đã sáng tạo nên qua bao thế hệ, trở thành kho tàng tri thức chung của mọi cộng đồng được tích lũy trong suôt tiến trình lịch sử.
  Trung Quốc là một trong những nền văn minh lâu đời và có tính liên tục nhất trên thế giới. Lịch sử Trung Quốc là lịch sử của một nền văn minh vô cùng độc đáo tuy ra đời sau các nền văn minh khác như văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ nhưng tồn tại lâu nhất. Nền văn minh Trung Quốc đã cống hiến cho nhân loại những thành tựu hết sức to lớn như: chữ viết, văn hóa, kiến trúc, tư tưởng, . Trong số những thành tựu đó thì bốn phát minh lớn về kỹ thuật đã khẳng định được bước nhảy vọt về khoa học kỹ thuật của văn minh Trung Quốc nói riêng và nhân loại nói chung. Bốn phát minh lớn này không chỉ có vai trò và ý nghĩa lớn đối với thời đại xưa, mà nó còn được nhân loại không ngừng cải tiến phục vụ cho nhu cầu của con người thời đại ngày nay.
  Nhận thức được điều đó nên chúng tôi chọn đề tài “Vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc”. Để một lần khẳng định những đóng góp, vai trò to lớn của nền văn minh Trung Quốc đối với nền văn hóa, văn minh nhân loại. Qua việc tìm hiểu những phát minh đó cũng cho phép chúng tôi hiểu hơn về con người và đất nước Trung Quốc. Qua đó, có cái nhìn về nền văn hóa, văn minh dân tộc ta trong sự đối sánh với nền văn minh Trung Quốc.


  2. Lịch sử vấn đề
  Nghiên cứu về nền văn minh Trung Quốc ở nước ta, từ xưa đã có nhiều công trình nghiên cứu khác nhau có giá trị lớn. Trong đó, tập trung nhiều nhất là các công trình nghiên cứu tập trung về vấn đề lịch sử, tư tưởng hoặc đó là các công trình nghiên cứu về văn hóa, văn minh dân tộc Việt Nam trong quá trình tiếp biến với nền văn hóa, văn minh Trung Quốc.
  Tuy nhiên, việc nghiên cứu về nền văn minh Trung Quốc, đặc biệt là những thành tựu của nền văn minh này trong thời kỳ cổ đại thì lại còn rất hạn chế, chỉ mới bắt đầu trong vài thập kỷ trở lại đây. Đã có một số công trình nghiên cứu có giá trị như: Đàm Gia Kiện (1993), Lịch sử văn hóa Trung Quốc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Đỗ Đình Hãng (1993), Những nền văn minh rực rỡ cổ xưa, tập II: Văn minh Trung Quốc, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội. Hoàng Minh Thảo (1997), Almanach những nền văn minh thế giới, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. Vũ Dương Minh (2007), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục Những công trình trên bước đầu đã chỉ ra được những thành tựu của nền văn minh Trung Quốc, trong đó có dành các bài viết nhỏ nói về bốn phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc. Chứ chưa có một tác giả nào dành thời gian, công sức và tâm huyết để xây dựng một công trình chuyên sâu về bốn phát minh lớn này.
  Cũng chính vì vậy, việc nghiên cứu về “Vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc”. Đang còn là một vấn đề khá mới mẻ. Kế thừa từ những bài viết nhỏ của các công trình trên về việc bước đầu đã liệt kê, phân tích bốn phát minh lớn đó của văn minh Trung Quốc. Chúng tôi muốn xây dựng một bài viết chuyên sâu hơn về vai trò và ý nghĩa của bốn phát minh lớn này.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu về đề tài “Vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc”, trong bài luận này chúng tôi nhằm các mục đích sau:
  - Chỉ ra và khẳng định bốn phát minh lớn về kỹ thuật của văn minh Trung Quốc.
  - Phân tích vai trò và ý nghĩa của bốn phát minh lớn này, đối với văn minh
  Trung Quốc nói riêng và văn minh nhân loại nói chung.
  - Qua việc tìm hiểu vai trò và ý nghĩa của bốn phát minh lớn đó, để hiểu hơn về con người và văn hóa Trung Quốc.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc.
  - Phạm vi nghiên cứu: Do những hạn chế nhất định, nên ở đề tài này chúng tôi không thể đi sâu vào những thành tựu về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc. Mà chỉ tìm hiểu, nghiên cứu về bốn phát minh lớn về kỷ thuật: giấy, nghề in, la bàn và thuốc súng. Từ đó, tập trung chỉ ra vai trò và ý nghĩa của bốn phát minh lớn này đối với nền văn hóa văn minh Trung Quốc và thế giới.
  5. Phương Pháp nghiên cứu
  Để hoàn thành bài tiểu luận này, chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau:
  - Phương pháp thu thập tài liệu.
  - Phương pháp phân tích – tổng hợp
  - Phương pháp so sánh, liên ngành
  6. Đóng góp của đề tài
  - Công trình nghiên cứu này đóng góp vào công trình nghiên cứu về vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc và kho tàng tri thức của nhân loại.
  - Việc nghiên cứu đề tài này góp phần giúp cho sinh viên có những hiểu biết sâu sắc hơn về những phát minh lớn về kỹ thuật cuả văn minh Trung Quốc. Từ đó hiểu thêm về nền văn minh Trung Quốc và con người nơi đây.
  7. Cấu trúc của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận ra, bài tiểu luận của chúng tôi chia thành hai chương.
  Chương 1: Tổng quan về nền văn minh Trung Quốc
  Chương 2: Vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc  Hy vọng tài liệu Vai trò và ý nghĩa của những phát minh lớn về kỹ thuật của nền văn minh Trung Quốc sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  N
  nguyendamsan Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-04-13
  Bài viết
  17 4. #3
  I
  imloner91 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  07-11-12
  Bài viết
  37
  khả năng trình bày vẫn chưa được đẹp, nhưng luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.


 5. #4
  M
  mung vui len Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  18-04-13
  Bài viết
  39
  cảm ơn bác chủ thread nhé! tài liệu rất bổ ích!


 6. #5
  Q
  quocqui.su09a Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-05-13
  Bài viết
  47
  May quá có bài nộp rồi :))


 7. #6
  N
  nganngan_supham Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  09-06-13
  Bài viết
  3
  Thanks, tài liệu rất hay.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)