Luận Văn Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng quốc tế việt nam chi nhánh cần thơ

Kết quả 1 đến 4 của 4

LUẬN VĂN Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng quốc tế việt nam chi nhánh cần thơ

 1. #1
  Chuyên mục: NGÂN HÀNG Mã số tài liệu: 31788
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Đình Huy Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (867.1 KB, 22 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng quốc tế việt nam chi nhánh cần thơ

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU ---------------------------------------------------------------------1
  1.1ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------------1
  1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài -------------------------------------------------1
  1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn-------------------------------------------------------2
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ---------------------------------------------------------------2
  1.2.1Mục tiêu chung------------------------------------------------------------------------2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể -----------------------------------------------------------------------2
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU -----------------------------------------------------------------2
  1.3.1 Không gian----------------------------------------------------------------------------2
  1.3.2 Thời gian ------------------------------------------------------------------------------2
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ---------------------------------------------------------------3
  1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO-----------------------------------------------3
  CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU -----------------------------------------------------------------------------------------------4
  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN-------------------------------------------------------------------4
  2.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại ---------------------------------------------4
  2.1.2 Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại --------------------6
  2.3.1 Mô hình CAMEL --------------------------------------------------------------------8
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------ 14
  2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin ------------------------------------------------- 14
  2.2.2 Phương pháp nghiên cứu---------------------------------------------------------- 14
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIB CHI NHÁNH
  CẦN THƠ 17
  3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN
  THƠ ---------------------------------------------------------------------------------- 17
  3.1.1 Vị trí địa lí và Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ -------------- 17
  3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển VIBBank Cần Thơ ----------------------- 18
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy VIBBank Cần Thơ ------------------------------------ 19
  3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH QUA
  3 NĂM ---------------------------------------------------------------------------------- 22
  3.3 PHƯƠNG HƯỚNG HỌAT ĐỘNG CỦA NH TRONG NĂM 2009 VÀ NHỮNG
  NĂM TIẾP THEO----------------------------------------------------------------------------- 22
  3.3.1 Mục tiêu hoạt động ---------------------------------------------------------------- 22
  3.3.2 Định hướng hoạt động trong năm 2009 và những năm tiếp theo----------- 23
  CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VIB CT ------------------- 24
  4.1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO MÔ HÌNH
  CAMEL 25
  4.1.1 Vốn (Capital) ----------------------------------------------------------------------- 25
  4.1.2 Tài sản (Assets)--------------------------------------------------------------------- 33
  4.1.3 Quản trị (Management) ----------------------------------------------------------- 51
  4.1.4 Phân tích khả năng sinh lợi qua các chỉ tiêu tài chính (Earning)------------ 54
  4.1.5 Thanh khoản (Liquidity) ---------------------------------------------------------- 59
  4.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ
  NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN
  HOÀN
  4.2.1 Thu nhập ---------------------------------------------------------------------------- 62
  4.2.2 Chi phí ------------------------------------------------------------------------------ 69
  4.2.3 Lợi nhuận---------------------------------------------------------------------------- 76
  CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH 81
  5.1 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN ----------------------------------------- 81
  5.2 ĐỐI VÓI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN
  DỤNG ---------------------------------------------------------------------------------- 84
  5.2.1. Chủ động phân tán rủi ro để ngăn ngừa rủi ro tín dụng---------------------- 84
  5.2.2. Thực hiện bảo hiểm tín dụng ---------------------------------------------------- 85
  5.2.3. Linh hoạt trong công tác thu nợ ------------------------------------------------- 85
  5.2.4. Thay đổi cơ cấu tín dụng --------------------------------------------------------- 86
  5.3 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ NH -------------- 87
  5.4 VỀ CHI PHÍ-------------------------------------------------------------------------------- 87
  5.5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ, NHÂN VIÊN NH NGÂN
  HÀNG 88
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ---------------------------------------------- 89
  6.1 KẾT LUẬN -------------------------------------------------------------------------------- 89
  6.2 KIẾN NGHỊ-------------------------------------------------------------------------------- 91
  6.1.2 Đối với Hội Sở --------------------------------------------------------------------- 91
  6.2.2 Đối với VIB Cần Thơ ------------------------------------------------------------- 92
  6.2.3 Đối với chính quyền địa phương------------------------------------------------- 92
  TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------------------------------------------- 93

  TÓM TẮT
  Hòa nhập vào quá trình phát triển chung của nền kinh tế, tạo ra sự cạnh tranh gay
  gắt giữa các ngân hàng đòi hỏi VIB Cần Thơ luôn không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt
  động của mình. Đề tài “Phân tích khả năng sinh lời của Ngân hàng quốc tế chi
  nhánh Cần Thơ” đã cho thấy được qua 3 năm hiệu quả hoạt động của Ngân hàng đã
  không ngừng tăng lên.
  Trước hết, nội dung của đề tài đi vào phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh
  bằng khung phân tích tài chính - CAMEL cho thấy một số vấn đề sau:
  - Về tiềm lực vốn: Nguồn vốn của Ngân hàng đã không ngừng tăng lên qua các
  năm. Mặc dù, nguồn vốn huy động đã được cải thiện đáng kể nhưng Ngân hàng vẫn
  chưa chủ động được trong nguồn vốn của mình vì vốn điều chuyển vẫn còn chiếm tỷ
  trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn.
  - Về tài sản: Qua việc đánh giá tài sản có khả năng sinh lời; các chỉ tiêu phản ánh
  chất lượng tín dụng của Ngân hàng cho thấy chất lượng tín dụng của Ngân hàng là tốt.
  Đồng thời cũng cho thấy chất lượng tài sản có của VIB Cần Thơ đang chuyển biến theo
  hướng tích cực và được tăng cao.
  - Về năng lực quản lý: Điều này được nhìn thấy rõ qua mô hình cơ cấu tổ chức,
  khả năng quản lý chi phí của Ngân hàng, mạng lưới hoạt động đã đạt kết quả khả quan.
  Điều quan trọng là Ban lãnh đạo Ngân hàng có đầy đủ trình độ chuyên môn, kinh
  nghiệm thực tiễn về năng lực quản lý, đây là yếu tố quan trọng để đánh giá chỉ tiêu này.
  - Về khả năng sinh lời: Qua việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, ta tính
  được một số chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời. Mặc dù các chỉ tiêu này qua 3 năm có
  biến động nhưng nhìn chung hoạt động kinh doanh của Ngân hàng vẫn đạt hiệu quả.
  - Về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán của Ngân hàng qua 3 năm được
  xem là ngày càng chủ động. Tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc vào Hội sở chính.
  Tiếp đó, đề tài tập trung phân tích tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận thông qua
  phân tích cơ cấu thu nhập, chi phí và xác định lãi suất bình quân đầu vào và đầu ra. Sau
  đó, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bằng phương pháp thay thế liên
  hoàn.
  Từ đó, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH.

  GIỚI THIỆU
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài
  Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế
  giới theo lộ trình đã cam kết khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới – WTO,
  theo đó các doanh nghiệp nói chung và hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt
  Nam nói riêng đang đứng trước tình thế cạnh tranh dường như gay gắt và khốc
  liệt hơn, trước hết là cuộc đua giữa các Ngân hàng Thương mại trong nước với
  nhau, giữa Ngân hàng Thương mại trong nước với các Ngân hàng nước ngoài
  đang hoạt động tại Việt Nam và sau đó, là làn sóng thành lập Ngân hàng có
  100% vốn nước ngoài . Từ đó, buộc các NHTM trong nước phải có sự chuẩn bị
  về nội lực, về chiến lược và tự hoàn thiện mình hơn nếu không muốn bị loại bỏ
  khỏi cuộc chơi.
  Trước bối cảnh đó, để đủ sức cạnh tranh, đứng vững trên thị trường và
  không ngừng phát triển, thì các Ngân hàng phải có bước đi đúng đắn, trong đó
  đáng lưu ý là củng cố nguồn vốn tài chính, nguồn nhân lực, thay đổi công nghệ,
  xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho phù hợp, ngân hàng phải biết rõ
  thực trạng của chính Ngân hàng mình và phải dự đoán được điều kiện kinh doanh
  trong tương lai, còn phải hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh .
  Với mục tiêu “luôn gia tăng giá trị của bạn”, Ngân hàng quốc tế Việt
  Nam đã đưa việc tối đa hóa lợi nhuận lên hàng đầu để đảm bảo kinh doanh có
  hiệu quả và khả năng bảo tồn vốn để tái đầu tư. Nhận thức được tầm quan trọng
  của vấn đề nên em chọn đề tài: “Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng
  quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần Thơ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của
  mình nhằm giúp cho nhà quản lí ngân hàng thấy được những điểm mạnh, những
  điểm cần được phát huy và nâng cao hơn nữa việc tối đa hóa lợi nhuận của ngân
  hàng, đồng thời cũng thấy được những mặt yếu kém, những mặt này cần được
  khắc phục nhằm hạn chế những rủi ro đến mức có thể chấp nhận được trong hoạt
  động kinh doanh của ngân hàng.
  1.1.2 Căn cứ khoa học thực tiễn
  Cần Thơ là một thành phố trung tâm của khu vực đồng bằng Sông Cửu
  Long, là vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời là thành phố trực thuộc Trung ương.
  Nơi đây tập trung rất nhiều xí nghiệp, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, khu
  công nghiệp, với lượng dân cư tập trung khá lớn, tất yếu phải phát triển dịch vụ
  ngân hàng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.Nắm bắt được cơ hội kinh
  doanh ma các NHTM không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng trong đó
  có VIB Cần thơ. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn
  vấn đề an toàn và ổn định trong kinh doanh của các NH luôn làm đau đầu các
  nhà quản lý.
  Vì vậy, Phân tích khả năng sinh lợi của từng NHTM là việc làm tất
  yếu,việc phân tích ở mức độ nào là tùy vào mối quan tâm của nhà quản lý. Tuy
  nhiên, trong bất kì trường hợp nào cũng có sự phân tích, đánh giá đúng đắn. Việc
  tìm kiếm các “mảnh đất màu mỡ” có khả năng mang lại lợi nhuận cao luôn là
  điều hấp dẫn đối với nhà quản trị
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng quốc tế Việt Nam chi nhánh
  Cần Thơ nhằm giúp cho nhà quản lí ngân hàng xác định và tìm ra những giải
  pháp hữu hiệu nhất trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng từ năm 2006, 2007, 2008
  - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng
  - Đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng
  quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1 Không gian
  Đề tài này được thực hiện tại ngân hàng quốc tế Việt Nam chi nhánh Cần
  Thơ.Các số liệu được cung cấp để phân tích từ phòng tín dụng và phòng tổng
  hợp 1.3.2 Thời gian
  Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 02/02/2008 cho đến ngày 02/06/2008.
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là phân tích và đánh giá khả năng
  sinh lời tại VIB chi nhánh Cần Thơ. Số liệu sử dụng để phân tích đề tài được lấy
  chủ yếu là trong ba năm 2006, 2007, 2008
  1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
  Trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài, em có tham khảo một số bài
  viết có nội dung liên quan như sau:
  - Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
  kinh doanh tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển chi nhánh Bến Tre - SVTH: Võ
  Minh Niềm, tài chính K29 - GVHD: ThS Nguyễn Hữu Đặng. Luận văn Đánh giá
  hiệu quả hoạt động của ngân hàng thông qua các tỷ số tài chính. Đồng thời, đưa
  ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng Đầu tư
  & Phát triển chi nhánh Bến Tre.
  - Luận văn tốt nghiệp:Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng
  đầu tư và phát triển Hậu Giang- SVTH: Phạm Thanh Trúc,Tài chính K29 -
  GVHD: Bùi Văn Trịnh. Luận văn giới thiệu về đặc điểm tự nhiên và đặc điểm
  kinh tế - xã hội của Tỉnh Hậu Giang. Nội dung trọng tâm được đi sâu phân tích
  hoạt động tín dụng và hoạt động huy động vốn mà không đi sâu vào hiệu quả
  hoạt động kinh doanh.
  - Đề tài của tôi sẽ phân tích sâu khả năng sinh lời của Ngân hàng và các
  nhân tố ảnh hưởng và chứ không đi sâu phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng và
  hoạt động huy động vốn. Qua phân tích sẽ giúp ta có được những giải pháp sát
  với tình hình thực tế nhằm giúp cho Ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn.


  Hy vọng tài liệu Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng quốc tế việt nam chi nhánh cần thơ sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  M
  muu thi thin Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  20-02-13
  Bài viết
  10
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


 4. #3
  N
  nhandocot Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  25-02-13
  Bài viết
  10
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.


 5. #4
  T
  thientan2013 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  02-03-13
  Bài viết
  17
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)