Luận Văn Cấu trúc cú pháp của câu tiếng việt: Chủ -vị hay đề - thuyết?

Kết quả 1 đến 6 của 6

LUẬN VĂN Cấu trúc cú pháp của câu tiếng việt: Chủ -vị hay đề - thuyết?

 1. #1
  Chuyên mục: NGÔN NGỮ HỌC Mã số tài liệu: 4497
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Spamkeng Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (124.0 KB, 40 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Cấu trúc cú pháp của câu tiếng việt: Chủ -vị hay đề - thuyết?

  MỞ ĐẦU


  Trong Việt ngữ học hiện đang tồn tại hai quan niệm bất đồng về việc phân tích cấu trúc cú pháp của cú và câu tiếng Việt: phân tích theo quan hệ chủ - vị hay phân tích theo quan hệ đề - thuyết. Sự bất đồng này kéo theo những hệ lụy nhất định, gây khó khăn cho việc việc dạy và học tiếng Việt như một bản ngữ và như một ngoại ngữ. Vì vậy, dù muốn hay không, giới Việt ngữ học cũng phải tiếp tục tìm cách giải quyết bất đồng này nhằm tìm ra được một cách tiếp cận thỏa đáng đối với việc phân tích cấu trúc cú pháp tiếng Việt để ứng dụng vào thực tiễn dạy và học tiếng Việt. Bài viết này là một cố gắng đi theo hướng đó. Nội dung của bài viết gồm 2 phần: Phần một trình bày tổng quan các quan niệm khác nhau về phân tích cấu trúc cú pháp của cú và câu tiếng Việt và những bất cập của các quan niệm này đối với việc phân tích cú pháp tiếng Việt. Phần hai đề xuất một cách tiếp cận mới về vấn đề hữu quan, trong đó xác nhận vai trò của cấu trúc chủ - vị với tư cách là cấu trúc cú pháp của cú nhằm mã hóa nghĩa biểu hiện của nó và vai trò của cấu trúc đề - thuyết với tư cách là cấu trúc cú pháp của câu nhằm tổ chức và truyền đạt một thông điệp.

  1. Các hướng phân tích cấu trúc cú pháp của cú/câu tiếng Việt.
  1.1 Hướng phân tích theo quan hệ chủ -vị.
  Đây là hướng phân tích cấu trúc cú pháp câu tiếng Việt phổ biến ở Việt Nam, hiện vẫn được sử dụng trong ngữ pháp nhà trường. Hướng phân tích này chịu ảnh hưởng cách tích phân tích cấu trúc câu theo quan hệ chủ - vị của ngữ pháp truyền thống châu Âu, đặc biệt là ngữ pháp tiếng Pháp. Trong các công trình nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt đầu tiên đi theo hướng này (Trần Trọng Kim 1936, Phan Khôi 1948, Bùi Đức Tịnh 1952), cấu trúc cú pháp của câu thường được mô tả qua khái niệm mệnh đề với nòng cốt là cấu trúc chủ - vị. Theo Trần Trọng Kim (1936) thì: “phép đặt câu là phép đặt các tiếng thành mệnh đề và đặt các mệnh đề để lập thành câu” và “câu lập thành do một mệnh đề có nghĩa lọn hẳn, hoặc do hai hay nhiều mệnh đề”. Mệnh đề bao gồm hai thành phần chính là chủ từ (tiếng đứng làm chủ) và động từ hay tính từ (chỉ cái dụng hay cái thể của chủ từ); ngoài ra còn có túc từ phụ thêm cho chủ từ, động từ, tính từ (tr. 21-29). Để mô tả cấu trúc cú pháp của câu đơn, Phan Khôi (1948) đã xác định một danh sách thành phần câu đầy đủ hơn (gồm 6 thành phần: chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, bổ túc ngữ, hình dung phụ gia ngữ và phó từ phụ gia ngữ) trong đó chủ ngữ và vị ngữ được coi là hai thành phần chủ yếu của câu: chủ ngữ “nói về cái gì, ấy tức là “chủ thể” trong câu”, còn “vị ngữ thì” thuật thuyết “cái thế nào” về chủ ngữ ấy”. (tr.196-197). Điều đáng lưu ý là Phan Khôi đã thay thế các thuật ngữ chủ từ/động từ bằng các thuật ngữ chủ ngữ/vị ngữ, phản ánh đúng hơn bản chất ngữ pháp (chức năng chứ không phải từ loại) và tính cấp độ (ngữ chứ không phải là từ) của các thành phần câu hữu quan. Bùi Đức Tịnh (1952) cũng cho rằng câu có một mệnh đề (tức câu đơn -NHC) gồm có hai phần: 1. Chủ ngữ: chỉ người hay vật được nói đến, 2. Tuyên ngữ: những gì để nói về người hay vật ấy” (tr.409).
  Quan điểm cho rằng cấu trúc cú pháp của câu (đơn) tương ứng với cấu trúc chủ -vị của mệnh đề ngữ pháp (cú) được các nhà Việt ngữ học kế thừa và phát triển theo những hướng khác nhau. Hầu hết các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục hướng lưỡng phân cấu trúc cú pháp của mệnh đề/câu đơn theo quan hệ chủ -vị và dùng các thuật ngữ cụm từ chủ -vị (Nguyễn Kim Thản 1964), kết cấu chủ - vị (Hoàng Trọng Phiến 1980), cụm chủ -vị (Diệp Quang Ban 1984) hay câu chủ -vị (Lê Xuân Thại 1994) để chỉ kiểu cấu trúc này. Tuy nhiên, một số tác giả khác lại cho rằng cấu trúc cú pháp của câu không phải là một kết cấu chủ -vị mà là một kết cấu tiêu điểm (focal construction) có vị ngữ làm trung tâm và các bổ ngữ tiêu điểm (focal complement), trong đó chủ ngữ cũng chỉ là một loại bổ ngữ (L.C Thompson 1965), hoặc là một cấu trúc nòng cốt tối giản gồm vị ngữ cùng các tham tố của nó là chủ ngữ và bổ ngữ bắt buộc (Nguyễn Minh Thuyết & Nguyễn Văn Hiệp 1998).  Tài liệu tham khảo:
  1. Bùi Đức Tịnh. Văn phạm Việt Nam. Sài Gòn, 1952.
  2. Cao Xuân Hạo. Tiếng Việt - Sơ thảo ngữ pháp chức năng. Nxb KHXH,
  Hà Nội 1991 (Nxb Giáo dục tái bản 2004).
  3. Cao Xuân Hạo. Câu và kết cấu chủ-vị. T/c Ngôn ngữ, s.13/2002, tr. 1-20.
  4. Dik S.C. Funtional Grammar. Foris Publications. Đordrecht – Holland/
  Cinnaminson –USA, 1981.
  5. Diệp Quang Ban. Cấu tạo câu đơn tiếng Việt. Trường ĐHSP Hà Nội, 1984.
  6. Comrie B. Language universal and linguistic typology. Basil Blackwell,
  1981/1989.
  7. Croft, W. Typology and universals, Cambridge University Press, 1990.
  8. Diệp Quang Ban . Ngữ pháp tiếng Việt. Nxb Giáo dục, Hà Nội 2005
  9. Hoàng Trọng Phiến. Ngữ pháp tiếng Việt (câu). Nxb ĐH&THCN,
  Hà Nội 1990.
  10. LêXuân Thại. Câu chủ vị tiếng Việt. Nxb KHXH, Hà Nội,1994.
  11. Lê Xuân Thại. Mấy suy nghĩ về quan niệm Đề- Thuyết của GS Cao Xuân
  Hạo. T/c Ngôn ngữ, s.14/2002. tr 71-79.
  12. Lưu Vân Lăng. Ngôn ngữ học và tiếng Việt. Nxb KHXH, Hà Nội,1998.
  13. Nguyễn Hồng Cổn. Bàn thêm về cấu trúc thông báo của câu tiếng Việt. T/C
  Ngôn ngữ, s.5/2001, tr.43-53.
  14. Nguyễn Kim Thản: Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt.T2. Nxb KHXH,
  Hà Nội 1964.
  15. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp. Lý thuyết thành phần câu và thành
  phần câu tiếng Việt. Nxb ĐạHQG Hà Nội, 1998.
  16. Phan Khôi. Việt ngữ nghiên cứu. Hà Nội, 1955 (Nxb Đà Nẵng tái bản 1997).
  17. Song Jung. Linguistics Typology- Morphology and Syntax. Pearson Education
  Limited, 2001.
  18. Thompson L.C. A Vietnamese Grammar. University of Washington Press.
  Seatlte and London, 1965.
  19. Tiểu ban Tiếng Việt trong nhà trường (Hội Ngôn ngữ học Tp HCM). Ngữ pháp
  chức năng, cấu trúc đề thuyết và ngữ pháp tiếng Việt. T/c Ngôn ngữ,
  s.14/2005, tr 62-70 .
  20. Trần Ngọc Thêm. Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt. Nxb ĐH &THCN,
  Hà Nội, 1985.
  21. Trần Trọng Kim. Việt Nam văn phạm. Hội Khai trí Tiến đức, Hà Nội 1936
  (Nxb tái bản 2007).
  22. Trương Văn Chình và Nguyễn Hiến Lê. Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam.
  Đại học Huế, Huế 1963.
  23. UBKHXHVN. Ngữ pháp tiếng Việt. Nxb KHXH 1983 (tái bản 2002).


  Hy vọng tài liệu Cấu trúc cú pháp của câu tiếng việt: Chủ -vị hay đề - thuyết? sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  P
  pham minh tuan Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  30-01-13
  Bài viết
  13
  Nội dung chuẩn


 4. #3
  P
  phuongdep Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  12-05-13
  Bài viết
  96
  Rất hữu ích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 5. #4
  M
  machamay Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  31-05-13
  Bài viết
  100
  Tài liệu này tham khảo được.


 6. #5
  V
  vũ trí hùng Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  24-06-13
  Bài viết
  73
  Nội dung chuẩn


 7. #6
  T
  truongtran105 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  01-09-13
  Bài viết
  32
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn vDOC.vn nhiều.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)