Luận Văn Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng

Kết quả 1 đến 3 của 3

LUẬN VĂN Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng

 1. #1
  Chuyên mục: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số tài liệu: 67173
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: lehong812 Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (841.8 KB, 26 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 11
  PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÁI CẤU TRÖC NGUỒN NHÂN LỰC 13
  A- TÁI CẤU TRÖC NGUỒN NHÂN LỰC . 13

  1.1. Tái cấu trúc là gì? 13
  1.2. Tại sao phải tái cấu trúc? 15
  1.3.1. Khi doanh nghiệp càng lớn về quy mô con người, thị trường, về lượng vốn
  sử dụng và hình thức huy động. 20
  1.3.2. Khi các doanh nghiệp đang đối mặt và chịu đựng các suy giảm về tài
  chính. 21
  1.4. Tái cấu trúc nhân sự phù hợp với CLKD 21
  B- QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 23
  1.1. Khái niệm về nhân lực và quản trị nhân lực 23
  1.1.1. Khái niệm về nhân lực 23
  1.1.2. Khái niệm về quản trị nhân lực (QTNL) 23
  1.2. Đối tượng của QTNL . 24
  1.3. Mục tiêu của QTNL 24
  1.4 Vai trò và chức năng của QTNL 25
  1.4.1. Vai trò của QTNL: 25
  1.4.2. Chức năng của QTNL . 26
  PHẦN II. TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU CẢNG HẢI PHÕNG 28
  2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG HẢI PHÕNG . 28
  2.1.1 Giới thiệu chung về Cảng Hải Phòng 28
  2.1.2. Các xí nghiệp trực thuộc 29
  2.1.3. Thông tin dịch vụ. 29
  2.1.4. Vị trí địa lý 29
  2.1.5. Vị trí kinh tế. 29
  2.2. TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU 30
  2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu 30
  2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 31
  2.2.3. Ngành nghề kinh doanh 32
  2.2.4. Sản phẩm 32
  2.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật 34
  2.2.6. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp 35
  2.2.6.1. Ban lãnh đạo 37
  2.2.6.2. Các ban nghiệp vụ 38
  2.2.6.3. Các đơn vị trực tiếp sản xuất . 39
  2.2.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu
  . 43
  2.2.8. Những thuân lợi và khó khăn của Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu 44
  2.2.8.1. Thuận lợi 44
  2.2.8.2. Khó khăn 46
  PHẦN III. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ - SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU CẢNG HẢI PHÕNG 48
  3.1. CƠ CẤU VÀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ
  HOÀNG DIỆU 48
  3.1.1. Mục đích - ý nghĩa tìm hiểu công tác sử dụng lao động 48
  3.1.2. Đặc điểm lực lượng lao động tại xí nghiệp 49
  3.1.3. Tình hình chất lượng lao động tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu 50
  3.1.3.1. Trình độ học vấn của lao động . 50
  3.1.3.2. Tình hình độ tuổi người lao động 52
  3.1.3.3. Trình độ tay nghề của người lao động 53
  3.2. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ
  NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU 56
  3.2.1. Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực và tuyển dụng . 56
  3.2.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 57
  3.2.3. Công tác bố trí nhân lực tại xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 60
  3.2.4. Công tác định mức lao động 63
  3.2.5. Công tác đánh giá thực hiện công việc 65
  3.2.6. Công tác trả thù lao cho người lao động 65
  3.2.6.1. Công tác trả lương cho người lao động 65
  3.2.6.2. Các chế độ tiền thưởng . 66
  3.2.6.3. Các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động 67
  3.2.6.4. Đánh giá công tác trả thù lao cho người lao động tại xí nghiệp 67
  3.2.7. Công tác an toàn và sức khoẻ của người lao động 68
  3.2.8. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 69
  PHẦN IV. GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÖC NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM PHÙ
  HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI XNXD HOÀNG DIỆU -
  CẢNG HẢI PHÕNG 71

  .4.1. Chiến lược tại Cảng Hải Phòng - XNXD Hoàng Diệu 71
  4.1.1. Mục đích thành lập và mục tiêu chiến lược . 71
  4.1.2. Các chiến lược tại Cảng Hải Phòng - XNXD Hoàng Diệu . 72
  4.1.2.1. Chiến lược thu hẹp XNXD Hoàng Diệu . 72
  4.1.2.2. Mở rộng, đầu tư trọng điểm vào Tân Cảng 72
  4.1.2.3. Xây dựng TTTM - Cho thuê văn phòng và căn hộ cao cấp . 74
  4.2. Xác định nhu cầu nhân sự trong 2 năm (2011-2012) . 77
  4.3. Biện pháp tái cấu trúc nguồn nhân sự phù hợp với CLKD . 81
  4.3.1. Giải quyết nghỉ hưu và nghỉ chế độ cho công nhân viên . 81
  a) Đặc điểm của biện pháp nghỉ hưu . 81
  4.3.2.Cắt giảm lao động dư thừa không đáp ứng được yêu cầu công việc 83
  4.3.3. Chuyển nhân sự sang làm việc tại Tân Cảng 83
  4.3.4.Đào tạo nhân sự và chuyển sang TTTM làm việc 84
  KẾT LUẬN 85  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG

  Lời mở đầu
  Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và quá
  trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, những yếu tố cạnh tranh truyền thống của
  doanh nghiệp như vốn, công nghê, giá thành đã dần trở nên bão hòa không còn
  mang tính quyết định nữa. Thay vào đó, một nguồn lực mới một yếu tố cạnh tranh
  mới mang tính quyết định đối với sự thành công của các doanh nghiệp, đó chính là
  con người - Nhân lực.
  Giống như lời của Jim Kyer - Giám đốc chịu trách nhiệm về nhân sự của tập
  đoàn Coopers đã nói : “ Các Công ty ngày nay hơn nhau hay không là do trình độ,
  phẩm chất và sự gắn bó của công nhân viên đối với Công ty nghĩa là các nhà quản
  trị tài nguyên nhân sự phải nhận thức và đề ra chiến lược quản trị tài nguyên nhân
  sự một cách có hiệu quả”.
  Xét đến cùng thì nhân lực chính là tác nhân tạo ra vốn và đề xuất những ý
  tưởng mới, cũng như đảm nhận vai trò lựa chọn và ứng dụng các công nghệ tiên
  tiến, thực hiện các chỉ tiêu nhằm nâng cao thành tích của doanh nghiệp. Trong
  nhiều trường hợp vốn và công nghệ có thể huy động được nhưng để xây dựng
  được đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tận tâm, có khả năng thích hợp và làm việc có hiệu
  quả thi rất phức tạp và tốn kém nhiều hơn. Vì vậy để có thể tồn tại và phát triển
  trong môi trường cạnh tranh khốc liệt mỗi Công ty cần phải thực hiện tốt công tác
  quản lý nhân lực nhằm tăng cường và phát huy khả năng đáp ứng của nhân lực qua
  tất cả các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
  Hiện nay, ở Việt Nam - một nước đang phát triển thì vấn đề quản trị nhân
  lực vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục như tình trạng quản lý còn thiếu sót,
  chưa tận dụng được nguồn nhân lực dồi dào dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám
  ra nước ngòai. Từ thực tế trên cần phải công nhận hiện tại nguồn nhân lực của Việt
  Nam có nhiều điểm yếu so với thế giới, trái lại con người Việt Nam có nhiều điểm
  mạnh mà cả thế giới cũng phải công nhận.
  Xuất phát từ vai trò và thực trạng của công tác quản trị nhân lực ở nước ta
  hiện nay nói chung và ở mỗi doanh nghiệp nói riêng. Em xin chọn đề tài:
  Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh
  tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng” là đề tài khóa luận của
  mình.
  Nội dung đề tài được kết cấu như sau:
  Phần I : Cơ sở lý luận chung
  Phần II : Tổng quan XNXD Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng
  Phần III : Hiện trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại XNXD
  Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng.
  Phần IV : Tái cấu trúc nguồn lực nhằm phù hợp với chiến lược

  kinh doanh tại XNXD Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng.
  Do trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế cũng như
  phạm vi của đề tài còn hạn chế. Vì vậy, khóa luận của em không tránh khỏi những
  thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các bạn để khóa luận
  của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Ths. Lã Thị
  Thanh Thủy, tập thể cac thầy cô giáo bộ môn Quản trị kinh doanh - Trường Đại
  học Dân lập Hải Phòng cùng các cô chú cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp xếp
  dỡ Hoàng Diệu đã giúp em hoàn thành luận văn này.  Hy vọng tài liệu Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn
  Lần sửa cuối bởi lehong812, ngày 01-01-13 lúc 21:24.
 3. #2
  N
  nyxory Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  30-01-13
  Bài viết
  7
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj


 4. #3
  S
  soothing_wind Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  16-04-13
  Bài viết
  1
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)