MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
3


CHƯƠNG I
. 4

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LẠM PHÁT4
1.1Các khái niệm về lạm phát. 4
1.1.1 Khái niệm lạm phát4
1.1.2 Các chỉ số liên quan đến lạm phát4
1.2 Phân loại lạm phát. 5
1.2.1 Căn cứ vào định lượng gồm:. 5
1.2.2 Căn cứ vào định tính:. 6
1.3 Nguyên nhân lạm phát. 7
1.3.1 Lạm phát do cầu kéo. 7
1.3.2 Lạm phát do chi phí đẩy. 8
1.3.3 Lạm phát do cung tiền tệ tăng cao và liên tục. 8
1.3.4 Các nguyên nhân khác. 10
1.4 Hậu quả và những biện pháp khắc phục. 11
1.4.1 Hậu quả của lạm phát11
1.4.2. Những biện pháp khắc phục lạm phát12

CHƯƠNG II
. 14

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY14
2.1 Khái quát tình hình lạm phát ở Việt Nam từ trước năm 1986 đến 2006. 14
2.1.1 Tình hình lạm phát ở Việt Nam trước những năm 1986. 14
2.1.2 Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 1986 – 2005. 16
2.1.3 Các nguyên nhân chính. 17
2.2 Lạm phát những năm 2007 – 2009. 20
2.3 Tình hình lạm phát hiện nay đang trở nên vô cùng cấp bách. 23
2.4 Tác động của lạm phát đối với kinh tế xã hội26

CHƯƠNG III
. 30

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ LẠM PHÁT HIỆN NAY30

KẾT LUẬN
32

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO33