Tài liệu Ngữ pháp TOEFL

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12

TÀI LIỆU Ngữ pháp TOEFL

 1. #1
  Chuyên mục: ÔN THI CAO HỌC Mã số tài liệu: 34170
  Thể loại: Tài liệu Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 50,000 đ Người bán: xuanbinh Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (1.50 MB, 36 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Ngữ pháp TOEFL

  Mục lục


  Grammar Review 1
  1. Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non - count noun) 1
  Quán từ không xác định "a" và "an" 2
  Quán từ xác định "The" 3
  Cách sử dụng another và other. 7
  Cách sử dụng little, a little, few, a few 8
  Sở hữu cách 9
  Verb 10
  1) Present 10
  1) Simple Present 10
  2) Present Progressive (be + V-ing) 10
  3) Present Perfect : Have + PII 11
  4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing 11
  2. Past 12
  1) Simple Past: V-ed 12
  2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing 12
  3) Past Perfect: Had + PII 13
  4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing 13
  3. Future 13
  1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form 13
  2) Near Future 14
  3) Future Progressive: will/shall+verbing 14
  4) Future Perfect: Whill/ Shall + Have + PII 15
  Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 16
  1. Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ 16
  2. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 16
  3. Cách sử dụng None và No 17
  4. Cách sử dụng cấu trúc either .or (hoặc .hoặc) và neither .nor (không .mà cũng không) 17
  5. V-ing làm chủ ngữ 18
  6. Các danh từ tập thể 18
  7. Cách sử dụng a number of, the number of: 19
  8. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều 20
  9. Thành ngữ there is, there are 20
  Đại từ 22
  1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ) 22
  2. Đại từ nhân xưng tân ngữ 23
  3. Tính từ sở hữu 23
  4. Đại từ sở hữu 23
  5. Đại từ phản thân 24
  Tân ngữ 25
  1. Động từ nguyên thể là tân ngữ 25
  2. Verb -ing dùng làm tân ngữ 25
  3. Bốn động từ đặc biệt 26
  4. Các động từ đứng sau giới từ 26
  5. Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ. 27
  Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết 29
  1. Need 29
  1) Dùng như một động từ thường: được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của nó 29
  2) Need được sử dụng như một động từ khiếm khuyết 29
  2. Dare 30
  1) Khi dùng với nghĩa là "dám" 30
  2) Dare dùng như một ngoại động từ 30
  Cách sử dụng to be trong một số trường hợp 31
  Cách sử dụng to get trong một số trường hợp đặc biệt 33
  1. To get + P2 33
  2. Get + V-ing = Start + V-ing: Bắt đầu làm gì 33
  3. Get sb/smt +V-ing: Làm ai/ cái gì bắt đầu. 33
  4. Get + to + verb 33
  5. Get + to + Verb (chỉ vấn đề hành động) = Come + to + Verb (chỉ vấn đề nhận thức) = Gradually = dần dần 33
  Câu hỏi 34
  1. Câu hỏi Yes/ No 34
  2. Câu hỏi thông báo 34
  a) Who/ what làm chủ ngữ 34
  b) Whom/ what làm tân ngữ 34
  c) Câu hỏi nhắm vào các bổ ngữ: When, Where, How và Why 35
  3. Câu hỏi gián tiếp 35
  4. Câu hỏi có đuôi 35
  Lối nói phụ họa khẳng định và phủ định 36
  1. Khẳng định 36
  2. Phủ định 36
  Câu phủ định 38
  Mệnh lệnh thức 40
  Động từ khiếm khuyết 41
  Câu điều kiện 42
  1. Điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại 42
  2. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại 42
  3. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ 42
  Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if 43
  Một số cách dùng thêm của if 44
  1. If . then: Nếu . thì 44
  2. If dùng trong dạng câu không phải câu điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó. 44
  3. If . should = If . happen to . = If . should happen to . diễn đạt sự không chắc chắn (Xem thêm phần sử dụng should trong một số trường hợp cụ thể) 44
  4. If was/were to . 44
  5. If it + to be + not + for: Nếu không vì, nếu không nhờ vào. 44
  6. Not đôi khi được thêm vào những động từ sau if để bày tỏ sự nghi ngờ, không chắc chắn. 45
  7. It would . if + subject + would . (sẽ là . nếu – không được dùng trong văn viết) 45
  8. If . d have . have: Dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết, diễn đạt điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ 45
  9. If + preposition + noun/verb . (subject + be bị lược bỏ) 45
  10. If dùng khá phổ biến với một số từ như any/anything/ever/not diễn đạt phủ định 45
  11. If + Adjective = although (cho dù là) 46
  Cách sử dụng to Hope, to Wish. 47
  1. Điều kiện không có thật ở tương lai 47
  2. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại 47
  3. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ 47
  Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (gần như là, như thể là) 49
  Used to, to be/get used to 50
  Cách sử dụng thành ngữ would rather 51
  1. Loại câu có một chủ ngữ 51
  2. Loại câu có hai chủ ngữ 51
  a) Loại câu giả định ở hiện tại 51
  b) Loại câu không thể thực hiện được ở hiện tại 52
  c) Loại câu không thể thực hiện được ở quá khứ 52
  Cách sử dụng thành ngữ Would like 53
  Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại 54
  1. Could, May, Might + Verb in simple form = Có lẽ, có thể. 54
  2. Should + Verb in simple form 54
  3. Must + Verb in simple form 54
  Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở quá khứ 56
  1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã 56
  2. Could have + P2 = Lẽ ra đã có thể (trên thực tế là không) 56
  3. Might have been + V-ing = Có lẽ lúc ấy đang 56
  4. Should have + P2 = Lẽ ra phải, lẽ ra nên 56
  5. Must have + P2 = hẳn là đã 56
  6. Must have been V-ing = hẳn lúc ấy đang 56
  Các vấn đề sử dụng should trong một số trường hợp cụ thể 57
  Tính từ và phó từ 59
  Động từ nối 61
  Các dạng so sánh của tính từ và phó từ 63
  1. So sánh bằng 63
  2. So sánh hơn kém 63
  3. So sánh hợp lý 65
  4. So sánh đặc biệt 65
  5. So sánh đa bội 66
  6. So sánh kép 66
  7. Cấu trúc No sooner . than = Vừa mới . thì đã . 67
  8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật 67
  9. So sánh bậc nhất 67
  Danh từ dùng làm tính từ 69
  Enough 70
  Một số trường hợp cụ thể dùng Much & Many 71
  Phân biệt thêm về cách dùng alot/ lots of/ plenty/ a great deal/ so với many/ much. 73
  Một số cách dùng cụ thể của more & most 74
  Cách dùng long & (for) a long time 75
  Từ nối 76
  1. Because, Because of 76
  Because of = on account of = due to 76
  2. Từ nối chỉ mục đích và kết quả 76
  3. Từ nối chỉ nguyên nhân và kết quả. 76
  4. Một số các từ nối mang tính điều kiện khác. 77
  Câu bị động 79
  Động từ gây nguyên nhân 82
  1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì 82
  2. To have/to get sth done = Đưa cái gì đi làm 82
  3. To make sb do sth = to force sb to do sth 82
  4. To make sb + P2 = làm cho ai bị làm sao 82
  5. To cause sth + P2 = làm cho cái gì bị làm sao 82
  6. To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = để ai, cho phép ai làm gì 83
  7. To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gì 83
  8. 3 động từ đặc biệt 83
  Câu phức hợp và đại từ quan hệ thay thế 84
  1. That và which làm chủ ngữ của câu phụ 84
  2. That và which làm tân ngữ của câu phụ 84
  3. Who làm chủ ngữ của câu phụ 84
  4. Whom làm tân ngữ của câu phụ 84
  5. Mệnh đề phụ bắt buộc và không bắt buộc. 85
  1) Mệnh đề phụ bắt buộc. 85
  2) Mệnh đề phụ không bắt buộc 85
  6. Tầm quan trọng của việc sử dụng dấu phẩy đối với mệnh đề phụ 85
  7. Cách sử dụng All, Both, Some, Several, Most, Few + Of + Whom/ Which 86
  8. Whose = của người mà, của con mà. 86
  9. Cách loại bỏ mệnh đề phụ 86
  Cách sử dụng P1 trong một số trường hợp 88
  10. Dùng với một số các cấu trúc động từ. 88
  11. P1 được sử dụng để rút ngắn những câu dài 89
  Cách sử dụng nguyên mẫu hoàn thành (To have + P2) 90
  Những cách sử dụng khác của that 91
  1. That dùng với tư cách là một liên từ (rằng) 91
  2. Mệnh đề that 91
  Câu giả định 93
  1. Dùng với would rather that 93
  2. Dùng với động từ. 93
  3. Dùng với tính từ. 93
  4. Câu giả định dùng với một số trường hợp khác 94
  5. Câu giả định dùng với it + to be + time 95
  Lối nói bao hàm 96
  1. Not only . but also 96
  2. As well as: Cũng như 96
  3. Both . and 97
  Cách sử dụng to know, to know how. 98
  Mệnh đề nhượng bộ 99
  1. Despite/Inspite of = bất chấp 99
  2. Although/Even though/Though = Mặc dầu 99
  3. However + adj + S + linkverb = dù có đi chăng nữa thì 99
  4. Although/ Albeit (more formal) + Adjective/ Adverb/ Averbial Modifier 99
  Những động từ dễ gây nhầm lẫn 100
  Một số các động từ đặc biệt khác 102
  Sự phù hợp về thời động từ 103
  Cách sử dụng to say, to tell 104
  Đại từ nhân xưng one và you 105
  Từ đi trước để giới thiệu 106
  Cách sử dụng các phân từ ở đầu mệnh đề phụ 107
  Phân từ dùng làm tính từ 109
  1. Phân từ 1(V-ing) được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 109
  2. Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi nó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 109
  Câu thừa 110
  Cấu trúc câu song song 111
  Thông tin trực tiếp và gián tiếp 112
  1. Câu trực tiếp và câu gián tiếp 112
  Động từ với hai tân ngữ trực tiếp và gián tiếp 114
  Sự đảo ngược phó từ 115
  1. Một số các dạng phó từ đặc biệt đứng ở đầu câu 115
  Cách loại bỏ những câu trả lời không đúng trong bài ngữ pháp 118
  1. Kiểm tra các lỗi ngữ pháp cơ bản bao gồm 118
  2. Loại bỏ những câu trả lời mang tính rườm rà: 118
  3. Phải chắc chắn rằng tất cả các từ trong câu được chọn đều phải phúc vụ cho nghĩa của bài, đặc biệt là các ngữ động từ. 119
  4. Phải loại bỏ những câu trả lời bao hàm tiếng lóng, không được phép dùng trong văn viết qui chuẩn 119
  Những từ dễ gây nhầm lẫn 120
  Phụ lục: một số những từ dễ gây nhầm lẫn khác: 122
  Giới từ 125
  Ngữ động từ 128
  Một số nguyên tắc thực hiện bài đọc 130

  Hy vọng tài liệu Ngữ pháp TOEFL sẽ giúp ích cho bạn
  Lần sửa cuối bởi xuanbinh, ngày 18-09-12 lúc 15:22.
 3. #2
  T
  tranthanhfb Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  29-01-13
  Bài viết
  7
  Chỉ cái card điện thoại 20k mà tải được tận 100 tài liệu


 4. #3
  K
  kimoanh.mc299 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  07-12-12
  Bài viết
  66
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


 5. #4
  T
  thnhat2002 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  26-02-13
  Bài viết
  19
  thanks nhiều


 6. #5
  D
  dang thi thang Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  01-03-13
  Bài viết
  26
  Mình chỉ chỉnh sửa lại phần mờ đầu thôi còn nội dung tốt. Tks chủ thớt


 7. #6
  H
  Hai Hoa Nguyen Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  24-03-13
  Bài viết
  9
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj


 8. #7
  S
  SuperCaiBang Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  01-04-13
  Bài viết
  85
  Chúc chủ thớt sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!


 9. #8
  C
  cobekieuki Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  10-04-13
  Bài viết
  59
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!


 10. #9
  T
  thuythao427 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  05-07-13
  Bài viết
  25
  Cảm ơn chủ thớt nhiều nhóe :-*


 11. #10
  C
  caohuyennga1987 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  18-06-13
  Bài viết
  52
  Chuẩn vodka men rồi.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)