Đề Cương Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng

Kết quả 1 đến 1 của 1

ĐỀ CƯƠNG Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng

 1. #1
  Chuyên mục: THƯ VIỆN ĐỀ CƯƠNG Mã số tài liệu: 102703
  Thể loại: Đề Cương Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Tài liệu miễn phí Người bán: metrangbook Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (601.3 KB, 16 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng

  Nguyễn Thị Tâm
  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
  Khoa Du lịch học
  Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
  Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Minh Hòa Trưởng
  Năm bảo vệ: 2011


  Abstract. Nghiên cứu, hệ thống hoá các cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Phân tích, đánh giá toàn diện hoạt động quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao ở Hải Phòng, nhằm tìm ra những vấn đề tồn tại, nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp và rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng.
  Keywords. Du lịch; Quản trị nhân sự ; Khách sạn; Hải Phòng Content.
  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc hiÖn nay ngμnh du lÞch cã vÞ trÝ quan träng. Nã kh«ng chØ lμ mét ngμnh mang hiÖu qu¶ kinh tÕ mμ cßn lμ ®ßn bÈy thóc ®Èy c¸c ngμnh kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· x¸c ®Þnh “du lÞch lμ ngμnh kinh tÕ tæng hîp quan träng mang néi dung v¨n ho¸ s©u s¾c, cã tÝnh liªn ngμnh, liªn vïng vμ x· héi ho¸ cao” vμ ®Ò ra môc tiªu phÊn ®Êu “Tõng bíc ®a níc ta trë thμnh trung t©m du lÞch, th¬ng m¹i, dÞch vô cã tÇm cì khu vùc” (§¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø VIII). Hội nhập và toàn cầu hoá, là xu hướng tất yếu. Bất cứ nước nào tham gia vào tiến trình đó đều phải tuân theo những chuẩn mực và “luật chơi ” nhất định. Hiện nay, chúng ta đã là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế trong khu vực và quốc tế, chúng ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và ký hiệp định thương mại Việt- Mỹ. Vì vậy, để có thể chủ động và thành công trong quá trình hội nhập, các doanh nghiệp phải có kế hoạch hành động cụ thể. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đó là phát triển nguồn nhân lực. Đây luôn được coi là nguồn lực của đất nước, là tài sản quý báu, có giá trị nhất của tất cả các ngành kinh doanh nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà nguồn lực tài chính và công nghệ không phải là ưu điểm của các khách sạn Việt Nam.
  Như vậy, có thể khẳng định nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh cho các ngành kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là ngành kinh doanh khách sạn. Nhân tố con người là một nhân tố hết sức đa dạng và phức tạp, đòi hỏi phải có sự quản lý một cách khoa học. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các khách sạn, các nhà quản lý
  2
  khách sạn phải tìm ra các giải pháp tích cực để phát triển kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín và chỗ đứng trên thị trường. Chính vì vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, công tác quản trị nhân lực là công tác hết sức quan trọng và là yếu tố cơ bản dẫn đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Tại Việt Nam, Hải Phòng được biết đến là một trong những thành phố có định hướng rõ ràng cho việc phát triển du lịch. Cùng với một số ngành kinh tế khác, ngành kinh doanh khách sạn đã góp phần tạo nên hình ảnh hiện đại văn minh của thành phố. Các khách sạn 4 sao ở Hải Phòng sử dụng số lượng lao động lớn và đa dạng, do đó đòi hỏi các nhà quản lý khách sạn phải có các chính sách, biện pháp để quản lý và sử dụng tốt nguồn nhân lực. Chính vì vậy, vấn đề quản lý nhân lực là một vấn đề đặt ra rất cấp thiết đối với những nhà quản lý ở các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như chất lượng dịch vụ. Với hy vọng sẽ góp phần vào sự phát triển, gia tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân lực và chất lượng dịch vụ của các khách sạn tại Hải Phòng thông qua yếu tố con người, cùng với những kiến thức được trang bị trong quá trình công tác, học tập và những kinh nghiệm thực tế, tôi đã lựa chọn đề tài "Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại thành phố Hải Phòng" để làm luận văn tốt nghiệp cho mình. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu sau: Đề xuất một số biện pháp và bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản trị

  Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)