Luận Văn Khuếch đại quang sợi và khả năng ứng dụng vào mạng viễn thông

Kết quả 1 đến 2 của 2

LUẬN VĂN Khuếch đại quang sợi và khả năng ứng dụng vào mạng viễn thông

 1. #1
  Chuyên mục: VIỄN THÔNG Mã số tài liệu: 13291
  Thể loại: Luận Văn Hỗ trợ:  Hỗ trợ viên
  Giá: 10,000 đ Người bán: Tiên Tửu Đang Ngoại tuyến
  0902.365.878Giờ hành chính
  • TẢI VỀ (706.2 KB, 63 lượt tải)

 2. Giới thiệu tài liệu Khuếch đại quang sợi và khả năng ứng dụng vào mạng viễn thông

  Lời nói đầu

  Sự trao đổi thông tin xuất hiện trong xã hội loμi ng−ời từ rất sớm, từ xa
  x−a con ng−ời đã biết sử dụng ánh sáng để báo hiệu cho nhau vμ đây có thể
  coi lμ hình thức thông tin sớm nhất. Qua thời gian dμi của lịch sử phát triển
  nhân loại, các hình thức thông tin phong phú dần vμ ngμy cμng đ−ợc phát triển
  thμnh những hệ thống thông tin hiện đại nh− ngμy nay. ở trình độ phát triển
  cao về thông tin nh− hiện nay, các hệ thống thông tin quang nỗi lên lμ các hệ
  thống thông tin tiên tiến bậc nhất, nó đã đ−ợc triển khai nhanh chóng trên
  mạng l−ới viễn thông các n−ớc trên thế giới với đủ mọi cấu hình linh hoạt, ở
  các cự ly vμ tốc độ truyền dẫn phong phú, đảm bảo chất l−ợng dịch vụ viễn
  thông tốt nhất. ở Việt Nam, thông tin quang đã vμ đang đ−ợc coi lμ moi
  tr−ờng truyền dẫn chủ đạo, vì thế chúng đ−ợc thiết lập vμ lắp đặt ngμy cμng
  nhiều trên mạng l−ới.

  Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, một thế kỷ của công nghệ thông tin
  vμ chúng ta đang đứng tr−ớc xu h−ớng chung lμ hội nhập vμ toμn cầu hoá thì
  nhu cầu về thông tin liên lạc vμ các ph−ơng tiện giải trí ngμy cμng cao, kéo
  theo sự gia tăng của các loại hình dịch vụ với tính hoμn thiện vμ độ phức tạp
  ngμy cμng cao. Để đáp ứng đ−ợc những nhu cầu bức thiết của khách hμng đòi
  hỏi phải nâng cấp mạng viễn thông ngμy cμng hiện đại để có thể cung cấp
  đ−ợc các dịch vụ đó. Mạng thông tin quang hiện nay mặc dù lμ một mạng
  thông tin tiên tiến nhất nh−ng nó còn có hạn chế về chất l−ợng truyền dẫn đó
  lμ băng thông còn hẹp vμ khoảng cách truyền dẫn ngắn. Vì thế chúng ta phải
  cải thiện hệ thống thông tin quang có nghĩa lμ cải thiện băng thông vμ khoảng
  cách truyền dẫn. Nếu chúng ta sử dụng các kỹ thuật thông th−ờng để nâng cấp
  tuyến thì sẽ rất tốn kém chi phí cho các giải pháp đó vμ có thể lμm phức tạp
  mạng vμ lμm giảm độ an toμn mạng. Trong khi đó kỹ thuật khuếch đại quang
  vμ kỹ thuật ghép kênh quang theo b−ớc sóng giải quyết đ−ợc hai vấn đề nμy.
  Kỹ thuật ghép kênh quang theo b−ớc sóng cho phép ghép nhiều b−ớc sóng
  trên cùng một sợi quang, do đó có thể tăng dung l−ợng truyền dẫn mμ không
  cần phải tăng thêm sợi quang, nh−ng WDM chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó kết
  hợp với khuếch đại quang. Kỹ thuật khuếch đại quang lμm tăng công suất tín
  hiệu cho phép kéo dμi khoảng cách truyền dẫn thông tin, nó giúp cho việc
  giảm bớt số trạm lặp trên tuyến. Kỹ thuật khuếch đại quang còn đ−ợc ứng
  dụng trong nhiều hệ thống trên mạng viễn thông.

  Do vậy, trong đề tμi nμy em đã tìm hiểu về kỹ thuật khuếch đại quang
  vμ khả năng ứng dụng của nó trong mạng viễn thông nói chung vμ mạng viễn
  thông Việt Nam nói riêng. Trong đó em có tím hiểu về sự kết hợ của khuếch
  đại quang với kỹ thuật ghép kênk quang theo b−ớc sóng WDM.
  Nh−ng với thời gian có hạn vμ khả năng có hạn nên khi nghiên cứu về
  kỹ thuật quang tiên tiến hiện nay nên em không thể tránh khỏi những sai sót
  trong đề tμi, em mong đ−ợc sự giúp đỡ của quý thầ

  mục lục

  Ch−ơng I : Kỹ Thuật khuếch đại quang sợi 7
  I Tổng quan về hệ thống thông tin quang.7
  II Kỹ thuật khuếch đại quang10
  1. Giới thiệu sơ l−ợc về kỹ thuật khuếch đại quang.10
  2. Các tiêu chuẩn của hệ thống sử dụng khuếch đại : .13
  3. Khuếch đại laser bán dẫn (SLA).15
  3.1 Bộ khuếch đại Febry- Perot.17
  a. Dải thông 3dB 18
  b. Sự bão hoμ hệ số khuếch đại :.19
  3.2 Bộ khuếch đại sóng chạy TWA. 20
  a. Dải thông 3dB .20
  b. Hệ số khuếch đại bão hoμ. 20
  c. Xuyên âm 20
  4. Khuếch đại quang sợi .22
  5. Nghiên cứu bộ khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium (EDFA) .23
  5.1 Cấu trúc của modul EDFA 23
  5.2 Nguyên lý hoạt động của EDFA. .27
  5.3 Xu h−ớng phát triển của các modul EDFA .28
  a. Bộ khuếch đại quang sợi phản xạ đơn h−ớng vμ hai h−ớng: .28
  b. Tự động điều chỉnh khuếch đại vμ công suất 29
  c. Cân bằng vμ lμm phẳng phổ khuếch đại.30
  d. Cấu trúc cải tiến đặc tính khác.30
  5.4 Tối −u hoá độ dμi sợi pha tạp Erbium (EDF).31
  5.5 Các thông số kỹ thuật của modul EDFA 33
  a. Công suất bơm vμ b−ớc sóng bơm33
  b. Khuếch đại trong EDFA .35
  c. Nhiễu trong bộ khuếch đại EDFA. 38
  d. Hình ảnh nhiễu của bộ khuếch đại quang: .42
  5.6 Đánh giá các vấn đề kỹ thuật trong hệ thống truyền dẫn thông
  tin quang sử dụng khuếch đại quang sợi EDFA. 44
  a. Nhiễu tích luỹ: 44
  b. Điều chỉnh tán sắc 45
  Ch−ơng II: khả năng ứng dụng của
  khuếch đại quang vμo mạng viễn
  thông 49
  I. Khả năng ứng dụng của khuếch đại quang sợi: 49
  1. Tổng quan về khả năng ứng dụng của khuếch đại quang sợi .49
  2. Các loại khuếch đại quang th−ờng dùng .50
  2.1 Khuếch đại công suất 50
  2.2 Tiền khuếch đại 52
  2.3 Khuếch đại đ−ờng truyền: .53
  II ứng dụng khuếch đại quang sợi vμo hệ thống ghép kênh quang
  theob−ớcsóng .56
  1. Nguyên lý cơ bản của ghép b−ớc sóng quang WDM .57
  2. Đánh giá kỹ thuật WDM 59
  3. ứng dụng của kỹ thuật WDM 60
  4. Hệ thống WDM có sử dụng EDFA 62
  5. Các thiết bị quang cơ bản trong hệ thống WDM có sử dụng EDFA
  64
  5.1 Bộ xen/rẽ kênh quang WADM (Wavelengh Add-Drop
  Multiplexer .64
  5.2 Thiết bị đấu nối chéo quang (OXC - Optical Crossconnect).69
  5.3 Bộ chuyển đổi b−ớc sóng (WC - Wavelength Conversion) .71
  5.4 Bộ cách ly quang (OI - Optical Isolator): .75
  6. Cấu trúc một số hệ thống WDM sử dụng EDFA điển hình .77
  6.1 Phân loại cấu trúc: .77
  6.2 Hệ thống WDM có sử dụng EDFA .78
  a. Hệ thống ghép b−ớc sóng theo một h−ớng trên một sợi quang
  .78
  b. Hệ thống ghép b−ớc sóng theo hai h−ớng trên cùng một sợi
  quang 79
  c. Cấu trúc mạng Điểm - Điểm 81
  d. Cấu trúc mạng đa điểm - đa điểm .82
  e. Cấu trúc mạng vòng (Ring) 84
  f. Cấu trúc mạng đ−ờng trục 86
  7. Một số vấn đề cần xem xét khi xây dựng hệ thống WDM có sử dụng
  EDFA 87
  7.1 Kênh b−ớc sóng. 87
  7.2 Độ rộng phổ yêu cầu của nguồn phát 88
  7.3 Xây dựng quĩ công suất của tuyến WDM có sử dụng EDFA89
  a. Công suất phát quang Pt(t): 90
  b. Độ nhạy thu 92
  c. Suy hao sợi truyền dẫn 94
  7.4 Xem xét về tán sắc 94
  7.5 Xem xét sự thiệt thòi công suất do các hiệu ứng phi tuyến gây
  ra 96
  a. Đền bù công suất (Penalty) .96
  b. ảnh h−ởng của hiệu ứng phi tuyến 97
  7.6 Các tham số của EDFA ảnh h−ởng đến hệ thống WDM có sử
  dụng EDFA 98
  Ch−ơng III: ứng dụng khuếch đại quang sợi
  vμo mạng viễn thông Việt Nam 100
  1. Khả năng sử dụng khuếch đại quang trên tuyến đ−ờng trục SDH
  2,5Gbit/s ở Việt Việt Nam.100
  2. ứng dụng khuếch đại quang sợi trong mạng nội hạt .104
  3. ứng dụng khuếch đại quang trong cáp quang biển. 107

  Hy vọng tài liệu Khuếch đại quang sợi và khả năng ứng dụng vào mạng viễn thông sẽ giúp ích cho bạn
 3. #2
  T
  tailieu31 Đang Ngoại tuyến Thành viên
  Ngày tham gia
  27-06-13
  Bài viết
  9
  Nội dung chuẩn


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)